İşimize İyi Bakıyoruz

“Bilim yolunu takip etmek, en iyisini üretmek ve gelişmek! İşte bunun için varız.”
Selçuk Yaşar

Yaşar Topluluğu, benimsediği kurumsal yönetim yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve paydaşlara karşı sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. “Kurum itibarı”nı odağına alan Yaşar Topluluğu, en iyi yönetim yaklaşımlarını uygulayarak kurumsal yönetim anlayışının ve ilkelerinin uygulanmasında öncü adımlar atmıştır. Tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını, kurumsal yönetim yapısı ile adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk çerçevesinde korumakta,  etik anlayışı ile yasalara ve mevzuata uyumu her şeyin üstünde konumlandırmaktadır.

Yaşar İş Etiği Kuralları Kılavuzu ile, etik ve uyum  kapsamında iş etiği kurallarına uygun hareket edilmesini sağlamakta, şeffaflığı gözetmekte ve çalışanlarına bu konuda eğitimler vererek onlara yol gösterici olmaktadır.

Ekonomik performans odağında, kurumsal risk yönetimi anlayışı ve var olan komiteler ile, riskler tanımlanmakta ve izlenmektedir.

Yaşar Topluluğu’nun “daha iyi bir yaşam için; işe, çalışanlarına, topluma, iş ortaklarına ve çevreye iyi bakmak” felsefesiyle hayata geçirdiği sürdürülebilirlik anlayışının oluşturulması ve uygulanmasında paydaş diyaloğu önemli bir rol oynamaktadır. Paydaşlarla kurulan iletişim ile, bölgesel ve sektörel gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirilen iş birlikleri, üretilen ekonomik değerde ifadesini bulmaktadır.

“İşe İyi Bakmak” anlayışımız Yaşar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda aşağıdaki başlıklarda ele alınmaktadır.

 
Paylaş